آشنایی با فرایند تولید
واحد طراحی و قالب خانه
پرس اکستروژن 1800
پرس اکستروژن 1600

پرس اکستروژن 1600

تولید پروفیل آلومینیومی به روش اکستروژن: به طور کلی اکستروژن به فرآیندی گفته می شود که طی آن بیلت های آلومینیوم ،
ادامه مطلب
استریج، تستر و عملیات حرارتی(ایجینگ)